Sau năm 1945, theo chính sách mới của chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa, loại hình phương tiện vận tải này không tồn tại nữa. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Sau năm 1945, theo chính sách mới của chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa, loại hình phương tiện vận tải này không tồn tại nữa. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Sau năm 1945, theo chính sách mới của chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa, loại hình phương tiện vận tải này không tồn tại nữa. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *