safeguarding-1561349377-81.jpg

safeguarding-1561349377-81.jpg

Tank men of Platoon 1, Company 2, Corps 407 chasing enemies in Lang Son town (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *