safeguarding-1561349190-72.jpg

safeguarding-1561349190-72.jpg

Militia forces of Van Quan district, Lang son province, both fight the enemy and transport ammunitions to artilleries. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *