safeguarding-1561348992-68.jpg

safeguarding-1561348992-68.jpg

Rice warehouse in Ben Den, Lao Cai town, Hoang Lien Son province (now Lao Cai province) was destroyed with explosive by the enemy in their withdrawal. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *