safeguarding-1561348865-79.jpg

safeguarding-1561348865-79.jpg

Ho Kieu bridge in Lao Cai town, Hoang Lien Son province (now Lao Cai province) is broken with explosive by the enemy in their withdrawal in late March 1979. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *