rinaldiwisco-1574138005-11.jpg

rinaldiwisco-1574138005-11.jpg

Boettcher đã bỏ phiếu cho Barack Obama hai lần và cho Trump vào năm 2016. Lần này, ông không chắc chắn lắm. Bất cứ ai cũng có thể làm ảnh hưởng đến tôi vào thời điểm này, ông nói. Jessica Rinaldi/Globe Staff

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *