riceatm-1589945579-10.jpg

riceatm-1589945579-10.jpg

Автомат, выдающий бесплатный рис, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, говорилось в статье CNN. (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *