Recognition slide: Thanh receives recognitions for his talents (Photo: Phuong Vu/VNA)

Recognition slide: Thanh receives recognitions for his talents (Photo: Phuong Vu/VNA)

Recognition slide: Thanh receives recognitions for his talents (Photo: Phuong Vu/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *