quyenchuti-1535701725-38.jpg

quyenchuti-1535701725-38.jpg

Le chef de l’État vietnamien a eu une entrevue avec Amira Elfadil Mohammed Elfadil, présidente p.i de la Commission de l’Union africaine.Photo: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *