quochoicam-1546506748-24.jpg

quochoicam-1546506748-24.jpg

Cambodian Prime Minister Hun Sen (front line, R) at the National Assembly’s opening session in September 2018 (Photo: AFP/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *