quarantine-1594979719-44.jpg

quarantine-1594979719-44.jpg

Preparing to take X-rays for patients in a special quarantine area. (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *