pvhuakiem-1567221938-47.jpg

pvhuakiem-1567221938-47.jpg

Корреспондент ВИА Хыа Кием берет интервью с населением Сайгона для статьи об окончательной победе в 1975 году. (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *