politibot0-1496127292-99.png

politibot0-1496127292-99.png

Politibot, một chatbot được tạo cho cuộc bầu cử tại Tây Ban Nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.