politibot0-1496127292-99.png

politibot0-1496127292-99.png

Politibot, một chatbot được tạo cho cuộc bầu cử tại Tây Ban Nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *