poirier6-1575971894-29.jpg

poirier6-1575971894-29.jpg

The former ambassador is attracted by the meeting of the old and the new, the quiet and the busy atmosphere of Hanoi (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *