poirier5-1575971776-46.jpg

poirier5-1575971776-46.jpg

Truc Bach Lake and West Lake have the beauty of a scene of “lakes inside the city”, a typical feature of Hanoi. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *