poirier1-1575970527-40.jpg

poirier1-1575970527-40.jpg

Jean Noel Poirier, former French Ambassador to Vietnam in an interview with VietnamPlus. (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *