pm6-1561457894-74.jpg

pm6-1561457894-74.jpg

The Vissai international port in Nghi Thiet, Nghi Loc district, Nghe An province (Source: Nghe An Newspaper)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *