pm5-1561457738-69.jpg

pm5-1561457738-69.jpg

TH milk factory is an effective investment attraction project in the western area of Nghe An province. (Photo: Nguyen Van Nhat/ VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *