Phương tiện này điển hình cho việc phân biệt giai cấp và bóc lột người lao động trong lịch sử tồn tại của mình; thể hiện sự giàu có, uy quyền của người sử dụng. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Phương tiện này điển hình cho việc phân biệt giai cấp và bóc lột người lao động trong lịch sử tồn tại của mình; thể hiện sự giàu có, uy quyền của người sử dụng. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Phương tiện này điển hình cho việc phân biệt giai cấp và bóc lột người lao động trong lịch sử tồn tại của mình; thể hiện sự giàu có, uy quyền của người sử dụng. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *