photo9-1589513489-70.jpg

photo9-1589513489-70.jpg

Overview of the national conference reviewing the Party’s supervision work in 2019. (Photo: Phuong Hoa/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *