optimisticb-1560414873-14.jpg

optimisticb-1560414873-14.jpg

Tien attained the “excellent student” title from the first to the seventh grade. His favourite subjects are mathematics and English (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *