optimisticb-1560414166-30.jpg

optimisticb-1560414166-30.jpg

The boy is 1.60m tall and has a bright, smart face. Looking at him, no one would think he was a cancer patient (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *