ongnoigab-1559785696-86.jpg

ongnoigab-1559785696-86.jpg

Characters in ‘The Bald Soprano’ talk at cross purposes. (Photo: Phuong Mai/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *