oana5-1561451727-74.jpg

oana5-1561451727-74.jpg

VNA General Director Nguyen Duc Loi (first line, sixth, left) and delegates of the 38th OANA Executive Board Meeting pose for a picture (Photo: VNA).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *