oana3-1561451656-79.jpg

oana3-1561451656-79.jpg

VNA General Director Nguyen Duc Loi (first line, third from left) poses for a photo with leaders of OANA member news agencies who attended the 16th OANA General Assembly on November 18, 2016 in Baku. (Photo: VNA).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *