oana1-1561451529-45.jpg

oana1-1561451529-45.jpg

VNA General Director Dao Tung addresses the opening of the 10th OANA Executive Board, which took place in Hanoi from June 17-18 (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *