nld5-1602823945-56.jpg

nld5-1602823945-56.jpg

Коллектив отделения компании IBM во Вьетнаме. (Фото: Корр./Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *