nld4-1602823919-71.png

nld4-1602823919-71.png

Одна из ключевых задач корпорации Qualcomm – поддержка Вьетнама в успешном развертывании сетей 5G. (Фото: Корр./Vietnam +)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *