Những thành tựu đạt được cùng với những biến đổi sâu sắc trong đời sống kinh tế-xã hội miền Bắc được phản ánh trong Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở nước ta, được Quốc hội thông qua ngày 31/12/1959. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1959, ngày 1/1/1960. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Những thành tựu đạt được cùng với những biến đổi sâu sắc trong đời sống kinh tế-xã hội miền Bắc được phản ánh trong Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở nước ta, được Quốc hội thông qua ngày 31/12/1959. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1959, ngày 1/1/1960. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Những thành tựu đạt được cùng với những biến đổi sâu sắc trong đời sống kinh tế-xã hội miền Bắc được phản ánh trong Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở nước ta, được Quốc hội thông qua ngày 31/12/1959. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1959, ngày 1/1/1960. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *