“Nhan nghia” (Benevolence and righteousness) (Photo: VietnamPlus)

“Nhan nghia” (Benevolence and righteousness) (Photo: VietnamPlus)

“Nhan nghia” (Benevolence and righteousness) (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *