Nano Covax疫苗首次在越南志愿者人体上注射试验。两针间隔28天。在对志愿者注册疫苗后将在56天内对他们进行观察,对研究目标进行评价,从注射第一针后将在6个月内对他们进行观察。 

Nano Covax疫苗首次在越南志愿者人体上注射试验。两针间隔28天。在对志愿者注册疫苗后将在56天内对他们进行观察,对研究目标进行评价,从注射第一针后将在6个月内对他们进行观察。 

Nano Covax疫苗首次在越南志愿者人体上注射试验。两针间隔28天。在对志愿者注册疫苗后将在56天内对他们进行观察,对研究目标进行评价,从注射第一针后将在6个月内对他们进行观察。 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *