mutehair-1536550759-2.mp4.jpg

mutehair-1536550759-2.mp4.jpg

An inspiring life story: Despite the issues Thanh faced growing up, he continued to strive for his passions. (Video: Phuong Vu, Nguyen Ngoc Ly/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *