medicalchec-1561088221-33.jpg

medicalchec-1561088221-33.jpg

Photo: Medical examination for mountainous locals in Muong Te district, Lai Chau province (Photo: VietnamPlus).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *