luongngock-1594979389-23.jpg

luongngock-1594979389-23.jpg

Associate Professor Luong Ngoc Khue, head of the Department of Medical Examination and Treatment under the Ministry of Health and deputy head of the Treatment Sub-Committee at the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control  (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *