“Love corner” slide: Foreign customers write notes to the team at Thanh Nguyen Hair Salon (Photos: Phuong Vu/VNA)

“Love corner” slide: Foreign customers write notes to the team at Thanh Nguyen Hair Salon (Photos: Phuong Vu/VNA)

“Love corner” slide: Foreign customers write notes to the team at Thanh Nguyen Hair Salon (Photos: Phuong Vu/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *