lhs-1591328311-92.jpg

lhs-1591328311-92.jpg

                  在中国武汉的越南公民准备登机回国。图片来源:世界与越南报网

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *