levancong1-1473403180-17.jpg

levancong1-1473403180-17.jpg

[09/09/2016 06:18:33] R?ng sáng 9/9, v?n ð?ng viên Lê Vãn Công ð? xu?t s?c giành Huy chýõng vàng và phá k? l?c h?ng cân 49 kg c? t? nam t?i Th? v?n h?i dành cho ngý?i khuy?t t?t Paralympic 2016 ? Rio de Janeiro, Brazil. Lê Vãn Công v? nh?t khi vý?t qua m?c t?ng c? 181 kg, ð?ng th?i 2 l?n phá k? l?c Paralympic ? h?ng cân này. Huy chýõng b?c thu?c v? Omar Qarada, ngý?i Jordan v?i m?c t?ng c? 177 kg và Huy chýõng ð?ng ðý?c trao cho Nandor Tunkel c?a Hungary v?i m?c t?ng c? 155 kg. Ðây là t?m Huy chýõng ð?u tiên c?a Th? thao Vi?t Nam t?i nh?ng các k? Paralympic, k? t? khi b?t ð?u tham d? nãm 2000. Trong ?nh: Ni?m vui c?a v?n ð?ng viên Lê Vãn Công sau khi hoàn thành n?i dung c? t? nam h?ng 49 kg t?i Paralympic 2016. THX/ TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *