lcl-1532424668-9.jpg

lcl-1532424668-9.jpg

Border guard force in Thai Binh province review prevention activities before storm season (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *