langbac1-1600229469-62.jpg

langbac1-1600229469-62.jpg

Prime Minister Pham Van Dong signed the decision to start the work on September 2, 1973 and complete the work on the same day two years later.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *