kiemlamhue-1591241782-60.jpg

kiemlamhue-1591241782-60.jpg

Tr?m Ki?m lâm Chà L?nh- Mù Nú n?m sâu trên khu v?c thu?ng ngu?n sông H?u Tr?ch thu?c xã Huong Nguyên, huy?n mi?n núi biên gi?i A Lu?i (t?nh Th?a Thiên- Hu?). Do d?a hình sông su?i nên l?c lu?ng ki?m lâm và l?c lu?ng b?o v? r?ng chuyên trách ? dây ph?i thu?ng xuyên s? d?ng phuong ti?n ghe máy d? th?c hi?n nhi?m v? tu?n tra b?o v? r?ng.
Trong ?nh: L?c lu?ng ki?m lâm và b?o v? r?ng chuyên trách xu?t phát t? Tr?m Ki?m lâm Chà L?nh- Mù Nú di th?c hi?n nhi?m v? tu?n tra, b?o v? r?ng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *