khcph-1532423641-36.jpg

khcph-1532423641-36.jpg

People use sandbags to reinforce dykes in the northern province of Ninh Binh (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *