jeffbezos-1495079263-95.jpg

jeffbezos-1495079263-95.jpg

Washington Post owner Jeff Bezos speaks during the inauguration of the Washington Post Headquarters on January 28, 2016 in Washington, DC. / AFP PHOTO / Mandel Ngan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *