inforfloods-1532421292-91.jpg

inforfloods-1532421292-91.jpg

Flood triggered by heavy rains cause serious damage to northern mountainous provinces (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.