infinitywar-1524894783-26.jpg

infinitywar-1524894783-26.jpg

Marvel Studios’ AVENGERS: INFINITY WAR..L to R: Okoye (Danai Gurira), Black Panther/T’Challa (Chadwick Boseman), Captain America/Steve Rogers (Chris Evans), Black Widow/Natasha Romanoff (Scarlet Johansson) and Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan)..Photo: Chuck Zlotnick..©Marvel Studios 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *