img20191021-1598172039-46.jpg

img20191021-1598172039-46.jpg

Boxer Nguyen Van Duong of Vietnam at the Victory 8 event last October in Hanoi. (Photo courtesy of Nguyen Van Duong)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *