img18871-1496060171-59.jpg

img18871-1496060171-59.jpg

Mr Le Van Tuan, CEO of LILAMA (third from left) at the Asian Power Award 2012 (Photo: Siemens)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *