img0671cop-1580633701-3.jpg

img0671cop-1580633701-3.jpg

Вы А Как два года занял должность секретаря партийной ячейки деревни Такотханг. (Фото: Шон Бах/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *