image01-1598171518-86.jpg

image01-1598171518-86.jpg

Boxer Duong at the age of 14 when he just began to box. (Photo courtesy of Nguyen Van Duong)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *