humanityin-1604555311-48.jpg

humanityin-1604555311-48.jpg

A baby repatriated from the Republic of Korea receives care at a quarantine site (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *