humanityin-1604555158-62.jpg

humanityin-1604555158-62.jpg

A health official presents the hospital discharge paper and “coronavirus-free” health certificate to Patient 91 (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *